Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Website Huisdierkliniek.nl

Wie is Huisdierkliniek.nl en wat doen wij?

Huisdierkliniek.nl is een website waarop Dierenartsen & Dierenklinieken kunnen adverteren en waarop bezoekers (hierna ook “Gebruikers”) een passende specialist kunnen vinden. Er kan op diverse manieren en op diverse kenmerken gezocht worden. Huisdierkliniek.nl is een onderdeel van OLSimons en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64106063. De overige contact- en bedrijfsgegevens vindt u onderaan deze voorwaarden.

U sluit in beginsel geen overeenkomst met Huisdierkliniek.nl via de website van Huisdierkliniek.nl. (hierna “de Website”) Wel kunt u bij Dierenartsen & Dierenklinieken een afspraak inplannen of op andere manieren met hen in contact komen. Huisdierkliniek.nl biedt enkel de mogelijkheid om beide partijen samen te brengen en staat buiten de relatie tussen u als Gebruiker van de Website en de Dierenartsen & Dierenklinieken. Huisdierkliniek.nl geeft Gebruikers slechts toegang tot de door de Dierenartsen & Dierenklinieken aangeboden advertenties en profielen (hierna: ”Aanbod”), waarop u als Gebruiker kan reageren.

Dit document stelt voorwaarden die gelden voor het gebruik van de Website. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website en als u bijvoorbeeld reageert op het Aanbod van de Dierenartsen & Dierenklinieken. Wij adviseren u deze voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Dienstverlening

Huisdierkliniek.nl biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Dierenartsen & Dierenklinieken met elkaar in contact kunnen komen. Dierenartsen & Dierenklinieken bieden via de Website, conform gestelde voorwaarden, hun werkzaamheden aan, waarop u als Gebruiker met de Dierenartsen & Dierenklinieken in contact kan treden. Huisdierkliniek.nl heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die Gebruiker met de Dierenartsen & Dierenklinieken sluit.

Huisdierkliniek.nl heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie aangaande profielen, advertenties, teksten, afbeeldingen etc. is echter afkomstig van de Dierenartsen & Dierenklinieken. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Huisdierkliniek.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bedoelde content.

Gebruiker begrijpt dat het Aanbod van Dierenartsen & Dierenklinieken op de Website afkomstig is van de genoemde Dierenartsen & Dierenklinieken en niet is samengesteld door Huisdierkliniek.nl. Huisdierkliniek.nl kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie. Huisdierkliniek.nl kan ook niet instaan voor de kwaliteit, veiligheid en integriteit van de Dierenartsen & Dierenklinieken en zijn of haar werkzaamheden.

Huisdierkliniek.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Dierenartsen & Dierenklinieken en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en dienstverlening door de Dierenartsen & Dierenklinieken.

Doordat Huisdierkliniek.nl slechts een faciliterende rol speelt, kan Huisdierkliniek.nl niet garanderen dat de Dierenartsen & Dierenklinieken hun werkzaamheden naar juistheid uitvoeren of de beoogde kwaliteit garanderen als is aangegeven in het Aanbod. Huisdierkliniek.nl spant zich wel in om de kwaliteit van de Dierenartsen & Dierenklinieken en hun aanbod te waarborgen. Dierenartsen & Dierenklinieken worden ook aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Gebruiker vrijwaart Huisdierkliniek.nl voor alle vorderingen van derden die verband houdt met de gesloten overeenkomst met de Dierenartsen & Dierenklinieken.

Gebruik

Indien u als Gebruiker een overeenkomst via de Website sluit, kan het zijn dat hier nadere voorwaarden aan toebehoren. Gebruiker is zich ervan bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook een betalingsverplichting aan Dierenartsen & Dierenklinieken zijn.

Indien u als Gebruiker een afspraak inplant met een Dierenarts of Dierenkliniek bent u zelf verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen betaling) ook gedekt is door zijn of haar verzekering. Huisdierkliniek.nl raadt Gebruiker aan eerst zijn of haar polisvoorwaarden te controleren voordat hij een overeenkomst met een Dierenartsen & Dierenklinieken aangaat. Gebruiker begrijpt dat een afspraak inplannen bindend kan zijn.

Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Dierenartsen & Dierenklinieken zelf. Hiervoor geldt ook dat Huisdierkliniek.nl Gebruiker aanraadt eerst zijn of haar verzekeringspolisvoorwaarden te raadplegen.
Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak afhangt van de door hem opgegeven informatie en juistheid van zijn of haar contactgegevens. Dierenartsen & Dierenklinieken en/of Huisdierkliniek.nl zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en (adres) gegevens van en door Gebruiker.
U verklaart als Gebruiker dat u gerechtigd bent gebruik te maken van de dienstverlening en u verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken.
Gebruiker mag de Website enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruiker zal het systeem waarmee contact gezocht kan worden of een overeenkomst gesloten kan worden met een Dierenartsen & Dierenklinieken, enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Aansprakelijkheid

Gebruiker begrijpt dat Huisdierkliniek.nl slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Dierenartsen & Dierenklinieken.
Huisdierkliniek.nl is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die Gebruiker uiteindelijk sluit met een via de Website in contact gekomen Dierenartsen & Dierenklinieken. Huisdierkliniek.nl is ook niet verantwoordelijk voor de overeenkomst welke eventueel direct via de Website wordt gesloten.
Huisdierkliniek.nl bevat eventueel links naar websites van derden. Huisdierkliniek.nl staat niet in voor de juiste werking van deze links. Huisdierkliniek.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.

Onderhoud

Huisdierkliniek.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.

Privacy en beveiliging

Huisdierkliniek.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Indien u als Gebruiker in contact treedt met een Dierenartsen & Dierenklinieken, verstrek u uw persoonsgegevens aan die Dierenartsen & Dierenklinieken en derhalve niet aan Huisdierkliniek.nl. Huisdierkliniek.nl heeft geen invloed op hoe Dierenartsen & Dierenklinieken met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze aanbieders op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan. Dit geldt ook voor links die op de Website staan vermeldt
Huisdierkliniek.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Huisdierkliniek.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door Huisdierkliniek.nl zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Huisdierkliniek.nl of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Dierenartsen & Dierenklinieken geplaatste materialen in hun profielen, advertenties, oproepen etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huisdierkliniek.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Klachten en Meldingen

Indien u als Gebruiker een klacht hebt over de dienst van Huisdierkliniek.nl, kunt u deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. Huisdierkliniek.nl zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren per e-mail.

Indien u als Gebruiker een klacht hebt over de dienstverlening van een via Huisdierkliniek.nl gevonden Dierenartsen & Dierenklinieken, kan u deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. Huisdierkliniek.nl zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren per -mail. Het staat Huisdierkliniek.nl echter vrij om wel of geen maatregelen te treffen jegens de adverterende Dierenartsen & Dierenklinieken.

Tot slot

Op deze Gebruikersvoorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen Gebruiker en Huisdierkliniek.nl is Nederlands recht van toepassing.

Huisdierkliniek.nl is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Huisdierkliniek.nl kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Huisdierkliniek.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Indien een onderdeel van deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden niet aan. Huisdierkliniek.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van deze Gebruikersvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Huisdierkliniek.nl, onderdeel van
OLSimons
Von Liebigweg 9
1097 RJ Amsterdam
info@huisdierkliniek.nl

+31615550141
KVK: 64106063